top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de

Vereniging Goud- en Zilversmeden. (AV CZ/98, februari 2010)

 

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product.

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NJU/VGZ een aanbod

doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product.

Overeenkomst: Overeenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake

een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk.

Overeenkomst op afstand: Een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een

door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is

gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

Product: Juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen en

aanverwante artikelen, alsmede reparatie, ontwerp, vervaardiging en taxatie van

genoemde goederen.

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt

gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en

de Consument.

 

Algemeen

ARTIKEL 3 - Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch

uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van

kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:

a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren

b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een

niet-vast overeengekomen prijs is

c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke

leveringsdatum is

 

ARTIKEL 4 - De prijs

1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij

partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt

overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke

factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór

de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een

wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen

prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst

als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de

aflevering de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet

voortvloeien.

 

ARTIKEL 5 - De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de

Ondernemer.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien

dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een

elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de

Consument de overeenkomst ontbinden.

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te

worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift

aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke

of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter

niet nietig.

 

ARTIKEL 6 - De betaling

1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen

volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn

vastgesteld.

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van

ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

 

ARTIKEL 7 - De aflevering en de levertijd

1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn.

Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer

alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt

maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle

redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen

(bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen

levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op

nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de

Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

ARTIKEL 8 - Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig

heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in

verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden

(conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

 

ARTIKEL 9 - Conformiteit

1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de

Overeenkomst (conformiteit). De Ondernemer staat er bovendien voor in dat

het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking

genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder

gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed

vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer

niet worden tegengeworpen.

 

ARTIKEL 10 - Garanties

1. De Ondernemer garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging

van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van

gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties

garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de

afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,

voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen

onderdelen. De Consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige

onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Consument recht op

kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de

Overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.

2. De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de

Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan

zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen

die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht.

Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als

gevolg van deze gebreken.

3. De Consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van

hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Ondernemer afgegeven

handelsgarantie.

 

ARTIKEL 11 - Niet-nakoming van de Overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt

mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting

opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting

slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de

Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting,

tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij

bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar

geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 12 - Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid

1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De

Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering

en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van

deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog

steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in

rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals

de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het

betreffende Product.

3. De Consument die een Product aan de Ondernemer afgeeft ter uitvoering van

een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste

van de Ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij

aan de Ondernemer verschuldigd is of zal worden.

4. Als de Consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet

volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud,

ontwerp of vervaardiging van een Product aan de Ondernemer heeft voldaan,

heeft de Ondernemer het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare

verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Consument binnen

de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in

artikel 17. De Ondernemer zal de Consument;

a. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument bekend zijn,

tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie

maanden) of

b. indien en voor zover de adresgegevens van de Consument niet bekend zijn

of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Consument om welke

reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal

dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare

verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat

de daarin genoemde termijn is verstreken.

5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop,

indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen

dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop

van het verpande Product de vorderingen van de Ondernemer overstijgt

wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Consument ter hand gesteld.

 

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het

gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of

voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die

door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door

de Consument zijn opgedragen.

2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de

Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op

€ 12.500,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten

aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is

van opzet, grove schuld of de koop van een Product.

3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van

de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende

verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product

niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument

dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties

van het Product.

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die

het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een

overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of

kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele

nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op

schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan

deze Consument uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in

aanmerking.

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die

door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

Overeenkomst op afstand

ARTIKEL 14 - Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op

afstand

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer

op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie

verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer;

b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;

c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 14 werkdagen op

de Overeenkomst op afstand;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand

ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is

bevestigd door de Ondernemer.

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen

van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan.

Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de

Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij

de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en

de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand

van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de Overeenkomst

op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

5. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de

Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel

(aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele

rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn

overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag

worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer.

Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt

van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument

hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer

aan de Consument de volgende gegevens:

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding

van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde

financiering tijdens de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval

wordt vermeld:

I het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument

ter beschikking kunnen staan;

II dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van

retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;

III de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de

koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde

op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde;

IV het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;

V de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service;

VI de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst

een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

7. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of

gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de

bedenktijd maximaal 3 maanden en 14 werkdagen. Wanneer de Ondernemer

in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat

hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 werkdagen te lopen.

8. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer

mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten

in rekening brengen.

Reparatie, onderhoud, ontwerp en

vervaardiging

 

ARTIKEL 15 - Aanvullende bepalingen bij reparatie,

onderhoud, ontwerp en vervaardiging

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en

vervaardiging van Producten geldt het volgende:

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave

verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn

waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven

prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een

vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en

de adresgegevens van de Consument.

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de

meer-kosten te bespreken indien:

a. de richtprijs van een Product meer dan € 100,- bedraagt en met meer dan

10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of

b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100,- bedraagt en met meer

dan

€ 20,- wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen

drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de

Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer

voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde

rekening afgegeven.

 

ARTIKEL 16 - Intellectuele eigendom

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen,

berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in

aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de

Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van

voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de

Ondernemer, is niet toegestaan.

Klachten en geschillen

 

ARTIKEL 17 - Klachten en bemiddelingsregeling

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk

omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de

Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan

tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.

2. I ndien de klachtafhandeling door de Ondernemer niet heeft geleid tot een

voor de Consument bevredigend resultaat, kan de Consument naar keuze zijn

klacht vervolgens binnen 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen

aan het Bemiddelingsbureau Sieraden en Uurwerken, Postbus 904, 2270 AX

Voorburg, tel. 070 386 62 48 voor een bemiddelingspoging of zijn geschil

voorleggen aan de geschillencommissie (zie artikel 18). Indien de klacht

is voorgelegd aan het Bemiddelingsbureau en ook de bemiddelingspoging

niet heeft geleid tot een voor de Consument bevredigend resultaat, kan

de Consument zijn geschil alsnog voorleggen aan de geschillencommissie

binnen 6 weken nadat is gebleken dat de bemiddelingspoging niet tot een

oplossing heeft geleid.

 

ARTIKEL 18 - Geschillenregeling

1. Geschillen tussen Consument en Ondernemer over totstandkoming of de

uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Ondernemer

te leveren of geleverde diensten en/of Producten, kunnen zowel door de

Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de

Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken, Bordewijklaan 46, Postbus

90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend

en vervolgens eventueel bij het bemiddelingsbureau heeft ingediend. Een

geschil ontstaat indien de klacht van de consument niet naar tevredenheid door

de ondernemer en/of via de bemiddelingspoging van het Bemiddelingsbureau

Sieraden en Uurwerken is opgelost.

3. Is geen gebruik gemaakt van bemiddeling, dient het geschil uiterlijk drie

maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig te

worden gemaakt.

4. Wanneer de Consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie,

is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer

een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de

Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee

akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het

verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter

aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen

van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies

Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een

geschil is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie

is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 19A - Nakomingsgarantie NJU

1. De NJU staat ervoor garant dat de Ondernemer, lid van de NJU, het bindend

advies nakomt binnen twee maanden na verzending hiervan, tenzij de Ondernemer

in die tijd besluit om het bindend advies ter toetsing aan de rechter

voor te leggen. De garantstelling van de NJU herleeft indien het bindend

advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit

dat blijkt in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De NJU keert per bindend advies aan de consument uit een bedrag tot

maximaal € 10.000,-. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies,

wordt het maximumbedrag uitgekeerd en biedt de NJU de consument aan

voor het meerdere zijn vordering aan de NJU over te dragen. De NJU zal

vervolgens op eigen naam de betaling daarvan in recht vragen ter voldoening

aan de consument.

3. De NJU verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van

het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan

de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering

ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),

van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend;

- het lid is failliet verklaard

- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor

deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister

is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de NJU aannemelijk

kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 19B - Nakomingsgarantie VGZ

De leden van de VGZ dienen op eerste verzoek tot genoegen van de Stichting

per te behandelen geschil in de vorm van een geldsom een garantie te

verstrekken hetzij door het verstrekken van een bankgarantie volgens het

model van de Stichting hetzij een zodanig bedrag aan de Stichting te betalen

dat tot genoegen van de Stichting kan dienen als zekerheid voor de nakoming

van de uitspra(a)k(en) van de Commissie. Bij in gebreke blijven daarvan zal de

VGZ op eerste verzoek van de Stichting overgaan tot het met onmiddellijke

ingang beëindigen van het lidmaatschap van de ondernemer van de VGZ.

De behandeling van het geschil kan worden gestaakt bij gebreke van het

verstrekken door de ondernemer van de zekerheidstelling van de nakoming

van de uitspraken.

 

Slotbepalingen

ARTIKEL 20 - Afwijking

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan

wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 21 - Wijziging

De brancheorganisaties NJU/VGZ zullen deze Algemene Voorwaarden slechts

wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

 

ARTIKEL 22 - Overeenkomstige toepassing op niet-

Consumenten

1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn

van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die

handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de Ondernemer

een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen

4 lid 2, 17, 18 en 19.

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet

van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet

worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend

in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de Ondernemer

bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of

te leveren (business-to-business).

Deze Algemene Voorwaarden van de NJU/VGZ zijn tot stand gekomen in

overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking

per 1 januari 2011.

Payment Methods
Contact
bottom of page